Ako nakupovať

REKLAMAČNÝ  PORIADOK

 

obchodnej spoločnosti

SLOVOBUV. s r. o. , Štefánikova 3693 , Bardejov , IČO: 45403562

(ďalej „predávajúci“)

 

Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob, akým možno uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho na základe spotrebiteľskej zmluvy. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Na právne vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim na jednej strane a fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo právnickou osobou, sa vzťahuje právna úprava zodpovednosti za vady obsiahnutá v zákone č 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku v znení neskorších predpisov.

 

článok 1

PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU VADNÉHO TOVARU

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom od  predávajúceho. Záručnou dobou sa rozumie obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové vlastnosti. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo materiálové chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržiavaní doporučeného spôsobu užívania a ošetrovania výrobku uvedeného v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby možnosť uplatnenia reklamácie zaniká. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie požívanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby a užívania.

Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, nakoľko životnosť výrobku je úzko naviazaná na správne ošetrovanie a zaobchádzanie s výrobkom. Životnosť výrobku môže byť výrazne skrátená intenzitou používania. 

 

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je bez chýb a má požadovanú kvalitu.

Ak sa predávaná vec pri prevzatí kupujúcim nezhoduje s kúpnou zmluvou, alebo ak sa u zakúpeného tovaru vyskytne vada, môže kupujúci počas záručnej doby uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

 

Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia alebo nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania resp. v dôsledku akéhokoľvek iného nesprávneho zásahu resp. poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.

 

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady predanej veci (ďalej len „reklamácia“), je vedúci predajne alebo ním poverený pracovník povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dni. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.

 

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. kupujúci je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený a hygienicky nezávadný, v opačnom prípadne je predávajúci oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru.

 

V predajni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník, ktorý je poverený k vybavovaniu reklamácií. V prípade zaslania reklamácie na reklamačné oddelenie je zodpovedný pracovník povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dni, odo dňa doručenia reklamácie. O rozhodnutí ohľadom oprávnenosti reklamácie bude v takomto prípade zákazník informovaný telefonicky prostredníctvom sms správy ale elektronickou formou.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená:

 • bez zbytočného odkladu avšak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Po uplynutí doby pre vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako by šlo o vadu, ktorú nie je možno odstrániť podľa článku 6 tohto reklamačného poriadku.

 

článok 2

MIESTO PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie v sídle predávajúceho.

Kupujúci je povinný   čo najpresnejšie opísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.

Tovar ako balík doručte na vlastné náklady na adresu predávajúceho:

SLOVOBUV Bardejov s.r.o. , Štefániková 3693 , 085 01 Bardejov .

Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia.

Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predávajúci o tom informuje zákazníka, s ktorým následne toto odsúhlasí. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté.

Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru, alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

 

Postup pri vybavovaní reklamácie:

 1. Zákazník spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
 2. a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého

              výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;

 1. b) popis závady – dôvod reklamácie
 2. c) kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresu, mail, telefónne číslo

               

 1. Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie:
 2. a) meno a adresu zákazníka;
 3. b) názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku;
 4. c) popis nedostatku - dôvod reklamácie;
 5. d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená;
 6. e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od

              dátumu jej uplatnenia)

 1. f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a

              výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.

 1. Originál reklamačného listu dostane zákazník, kópia ostáva predávajúcemu.

 

článok 3

DOBA PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, i za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci kupujúcim v záručnej dobe. Doba pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru v predajni resp. v prípade doručenia tovaru dátum doručenia tovaru prepravcom. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením rozsahu a podmienok záruky. Ak to umožňuje povaha veci, postačuje miesto záručného listu len doklad o zakúpení veci. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.

 

Reklamáciu by  kupujúci mal uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby reklamácia mohla byť správne posúdená a vybavená. Len čo kupujúci zistí vadu na prevzatej veci, je povinný vec uschovať a nepoužívať až do uplatnenia reklamácie, aby sa zabránilo výraznejšiemu poškodeniu veci napr. tak, že z odstrániteľnej vady sa stane vada neodstrániteľná.

 

Záručnú dobu si nie je možno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, tzn. s dobou počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom na jeho  vlastnosti, daný účel použitia a rozdielnosť v intenzite používania.

 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak sa reklamácia vybaví výmenou vadného tovaru za nový, beží doba pre uplatnenie reklamácie znova od okamžiku prevzatia nového tovaru kupujúcim.

 

Zákazník nemá nárok na automatické vrátenie peňazí za uplatňovanú reklamáciu!

 

 

článok 4

ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

 

Tým, že predávajúci prenechal kupujúcemu vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má bežnú kvalitu. V prípade, že tovar pri jeho prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne uviedol tovar do stavu, ktorý kúpnej zmluve zodpovedá a to jeho opravou alebo výmenou, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To však neplatí v tom prípade, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo ak rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

článok 5

ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

 

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ak ich odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobkov a oprava môže byť riadne vykonaná v dohodnutej lehote. Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne uviedol tovar do stavu, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve, a to jeho opravou, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

 

V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak:

 • reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode
 • kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať.

 

O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne minimálne tri odstrániteľné chyby.

 

článok 6

NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré nie je možné v dohodnutej dobe bezo zbytku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa výrobok mohol riadne a dohodnutým spôsobom používať. V tomto prípade je kupujúci oprávnený domáhať sa nápravy jedným z nasledujúcich spôsobov :

 1. výmenou tovaru za iný bezchybný a nový nepoužívaný tovar,
 2. odstúpením od kúpnej zmluvy a vrátenie plnej výšky kúpnej ceny predávajúcim
 3. ak sa na tovare vyskytne taká neodstrániteľná vada, že nebráni jeho používaniu a kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, vzniká mu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru

 

 

článok 7

TOVAR PREDÁVANÝ ZA NIŽŠIE CENY

 

Výrobky, ktoré majú vady (vadné nové výrobky), ktoré nebránia tomu, aby sa mohli riadne požívať k určenému účelu, musia byť predávané len za nižšie ceny. Kupujúceho je nutné upozorniť na to, že výrobok má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejme už z povahy predaja. Za takéto vady, kvôli ktorým bola dohodnutá nižšia cena, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu skrytá vada, ktorá bráni z funkčného hľadiska používaniu k danému účelu, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s článkami 3, 4, 5 a 6 tohto Reklamačného poriadku. Ak sa na výrobku  predávanom za nižšiu cenu vyskytne iná neodstrániteľná vada, ktorá ale nebráni použitiu výrobku k danému účelu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

U použitých vecí je možné záručnú dobu skrátiť na 12 mesiacov za predpokladu, že sa predávajúci takto s  kupujúcim dohodnú. Predávajúci je  povinný dĺžku takejto záručnej doby uviesť v doklade o zakúpení veci.

 

Ak cena tovaru bola znížená z dôvodov výpredaja alebo posezónneho dopredania a ak sa jedná o predaj nového a bezvadného tovaru, zodpovedá predávajúci za vady takto predaného tovaru v plnom rozsahu.

 

článok 8

RIEŠENIE SPOROV

 

V sporoch vzniknutých  v rámci reklamačného riadenia rozhoduje súd.

 

článok 9

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: www.ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Ošetrovanie a údržba obuvi

Následujúcimi všeobecne platnými zásadami o údržbe a ošetrovaní obuvi si Vám dovoľujeme pripomenútˇ zásadné informácie.

Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu. Toto poškodenie potom nemožno kvalifikovať ako reklamáciu.

Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. Dbajte hlavne na Vámi zvolený typ, tvar,veľkostné číslo a šírku obuvi, ktorá by mala zodpovedatˇ Vašim potrebám. V prípade, že si typ, tvar, číslo alebo šírku zvolíte nevhodne, nemôže to byť predmetom reklamácie.

Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi.  Pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy.

Obuv pravidelne ošetrujte, pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi. Premáčanú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál - zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi.

Po vyzutí obuv napnite na napináky (najlepšie drevené)zodpovedajúceho tvaru a velkosti. Tým udržíte tvar obuvi a vyrovnáte záhyby (vrásky)vzniknuté pri chôdzi. Predlžite životnosť obuvi, pričom drevo napinákov absorbuje vlhkost.

Obuv pravidelne striedajte (len tak sa môže zvrškový materiál zbaviť vlhkosti absorbovaného z Vašich nôh)

Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi, pokiaľ sa tak stane, vysušte ju pri izbovej teplote vyloženú novinovým papierom. Po vysušení ju ošetríte podľa návodu pre použitý vrchný materiál.

Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, prešlapaných, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník.

Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od jednotlivých materiálov použitých pri výrobe.

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom:  1.12.2017

V Bardejove  1.12.2017

Štefan Hribík

konateľ

SLOVOBUV Bardejov s.r.o